Dnes je 28. 09. 2023

Odpovědný přístup vůči přírodě i společnosti. Budimex publikoval závěry Integrované zprávy 2022

Autor: Redakce
Rubrika: nejčtenější
Čvn 1st, 2023
0 komentářů

Méně úrazů na pracovišti, výrazný nárůst opětovného využití odpadů na stavbách a snížení rozdílů v platech mezi ženami a muži. To jsou některé z hlavních závěrů vyplývajících z nedávno publikované Integrované zprávy stavební společnosti Budimex. Letošní report zahrnoval tři hlavní oblasti, a to změnu klimatu a životního prostředí, zaměstnaneckou sféru a sociální oblast.

Stavební skupina Budimex představila závěry vyplývající z její letošní Integrované zprávy. Ta primárně hodnotí úroveň přístupu firmy v oblasti společenské odpovědnosti, správy a řízení podniku a ekologické udržitelnosti. Zpráva byla vypracována na základě interního modelu reportingu skupiny Budimex, který vychází z indexů standardů GRI.

„Lidé jsou středem našeho podnikání. Právě s lidmi a pro lidi realizujeme svěřené investice a projekty. Pocit odpovědnosti a vědomí dopadu naší činnosti jsou hlavní motivací pro to, abychom podrobně a transparentně prezentovali aktivity naší společnosti,“ uvádí Artur Popko, ředitel představenstva společnosti Budimex SA.

Letošní report zahrnuje tři hlavní oblasti: změnu klimatu a přírodního prostředí, zaměstnaneckou sféru a sociální oblast. Zpráva současně nabídla příležitost shrnout plnění cílů obsažených ve Strategii CSR skupiny Budimex na období 2021–2023 a cílů Agendy 2030.

„V roce 2022 jsme udrželi očekávanou úroveň plnění cílů v rozsahu uvedeném ve Strategii CSR. V každé z těchto oblastí, zejména v úseku náležité péče, etiky a BOZP, jsme zavedli konkrétní opatření ke zlepšení standardů nebo zvýšení naší angažovanosti,“ zdůraznil Artur Popko.

Investice do obnovitelných zdrojů i snížení energetické náročnosti budov

V roce 2022 skupina Budimex rozšířila své ekologické aktivity tím, že se aktivně zapojila do procesu národní energetické transformace. Do jejího portfolia patří mimo jiné společnost Magnolia Energy, která je zodpovědná za projekt výstavby větrné farmy. Celkově společnost v loňském roce investovala do tohoto segmentu v přepočtu 169 milionů českých korun. Realizovaná řešení v rámci efektivního využívání energie se podílela na snížení spotřeby v budovách a zařízeních skupiny Budimex o 16,1 procenta ve srovnání s předchozím rokem.

„Působení ve prospěch rozvoje bezemisního hospodářství a dopravy, neutralizace dopadů stavebnictví na životní prostředí a čistoty ovzduší je jedním z hlavních a dlouhodobých cílů skupiny. V loňském roce jsme téměř zdvojnásobili podíl energie z OZE, kterou vyrábíme. Zároveň věnujeme velkou pozornost zpracování a opětovnému využití stavebních materiálů a odpadů. Dali jsme si rovněž ambiciózní cíl zavést v Budimexu principy oběhového hospodářství,“ říká Artur Popko.

V roce 2022 společnost Budimex SA zrecyklovala 45,3 procenta použitých odpadů, vyjma těch nebezpečných. Vedle toho bylo dalších 28,3 procenta předáno k recyklaci mimo společnost.

Podpora rovných pracovních podmínek

Budimex jakožto stavební společnost usiluje o udržování a neustálé zlepšování standardů BOZP. V loňském roce firma zaznamenala pokles závažnosti úrazů. Za poslední 3 roky společnost snížila celkový počet pracovních zranění svých zaměstnanců ze 134 (2020) na 86.

Budimex též aktivně podporuje ženy vykonávající strojírenská povolání. Neustále usiluje o zvýšení jejich poměrného zastoupení na vedoucích pozicích a o zajištění rovných příležitostí v rámci organizace. V roce 2022 se podařilo upravit mzdové rozdíly v rámci skupiny na úroveň 1,9 procenta. Pro srovnání, v rámci celé Evropské unie byl v roce 2021 daný ukazatel na hodnotě odpovídající 13 procent. Podíl žen mezi manažery a vedoucími pracovníky činil v roce 2022 38 procent. Oproti roku 2020 se jedná o nárůst o 19 procentních bodů.

„Chceme, aby byl Budimex nejen bezpečným, ale také atraktivním, rozmanitým a spravedlivým místem pro práci. Kromě pravidelně pořádaného Týdne bezpečnosti organizujeme řadu dalších školení. Máme zavedeny také rozvojové projekty jako Akademie smluvního manažera nebo Úspěch zasazený do kamene. V obou případech se jedná o manažerské programy určené ženám,“ vysvětlila Anna Karyś-Sosińska, členka představenstva a ředitelka odboru řízení lidských zdrojů.

Budimex dále usiluje o podporu svých zaměstnanců v různých dimenzích, nejen v té profesní. V roce 2022 zavedl pohotovostní službu psychologa. Uspořádal také více než 30 webinářů a kurzů o duševním zdraví.

Podpora lidem zasaženým válkou

Neodmyslitelnou součástí aktivit společnosti Budimex je v souvislosti s probíhajícími investicemi rovněž vytváření pozitivní atmosféry. V roce 2022 pokračovaly projekty jako Budimex dětem, Rodičovská zóna či Domov přímo ze srdce. Firma se také aktivně podílela na poskytování materiální a finanční pomoci Ukrajině, která v minulém roce činila v přepočtu více než 15,5 milionu českých korun.

„V loňském roce jsme tváří v tvář hrůzám vyvolaným válkou na Ukrajině realizovali sedm projektů v rámci Dobrovolnického grantu. Tímto způsobem jsme mohli nejen rozšířit rozsah naší pomoci, ale také ji doručit přímo konkrétním osobám a rodinám postiženým důsledky konfliktu,“ uzavírá Anna Karyś-Sosińska.

 

Integrovaná zpráva za rok 2022 byla vypracována na základě interního modelu reportingu skupiny Budimex, který vychází z indexů standardů GRIv aktualizované verzi z listopadu 2021. Rozsah dokumentu zahrnuje také osvědčené postupy TCFD (Task-force for Climate-related Disclosure). Zpráva prošla nepovinným ověřením nezávislého auditora – společností Deloitte Advisory Sp. z o.o. sp. k.

Plné znění zprávy je k dispozici na adrese: https://raportroczny.budimex.pl/2022/en/.